ธรรมศาสตร์เปิดรับตรง วารสารศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์

 

ธรรมศาสตร์เปิดรับตรง วารสารศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์

 


  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยจะรับนักศึกษาจำนวน 80 คน มีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

2. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียน

3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง

4. อาศัยในประเทศไทยอย่างถูกกฏหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สัมคร

1. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

2. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ

  - SAT คะแนนขั้นต่ำ 1,100 คะแนน (รวมทั้ง 3 ส่วน)

  - TOFEL คะแนนขั้นต่ำ 500 คะแนนสำหรับการสอบแบบ PBT และ 61 คะแนนสำหรับการสอบแบบ IBT

  - IELTS คะแนนขั้นต่ำ 5.5 คะแนน

  - TU-GET คะแนนขั้นต่ำ 500 คะแนน 

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : bjm.jc.tu.ac.thweb.reg.tu.ac.th/registrar

 
 
 

 ขอสงวนลิขสิทธิ์บทความเรียบเรียงและภาพประกอบ โดยห้ามมิให้ทำซ้ำหรือคัดลอกเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อในสื่อเพื่อการค้าจนกว่าจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมงานเท่านั้น หากต้องการนำไปใช้โปรดติดต่อที่ campus.truelife@gmail.com  

 

ติดตาม campus.truelife.com ได้ที่


ธรรมศาสตร์เปิดรับตรง วารสารศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ ธรรมศาสตร์เปิดรับตรง วารสารศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์  
 
Facebook Twitter  

  


COMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ