อาชีวะอย่าพลาด สอบตรงถาปัด มข.เปิดรับสมัครแล้ว

  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดโอกาสให้นักเรียนอาชีวศึกษาได้เข้าสอบในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรปกติ ในโครงการรับตรงนักเรียนอาชีวศึกษา 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และสาขาออกแบบอุตสาหกรรม


อาชีวะอย่าพลาด สอบตรงถาปัด มข.เปิดรับสมัครแล้ว

โดยเปิดให้สมัครตั้งแต่ 15 ตค. ถึง 30 พย. 58 ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ที่เรียนอยู่ในระดับ ปวช. ชั้นปีสุดท้ายเป็นอย่างน้อย และจะต้องมีกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

2. สำหรับผู้ที่จบการศึกษา ต้องจบมาไม่เกิน 5 ปี (จบการศึกษาตั้งแต่ 2554 จนถึงปัจจุบัน)

 

ขั้นตอนการรับสมัคร

1. สามารถมาสมัครด้วยตนเองที่คณะฯ หรือสมัครออนไลน์ 

2. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าทดสอบทางวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม

– จำนวน 200 บาท.(สองร้อยบาทถ้วน) โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 551-3-00862-8

– โดยชำระค่าธรรมเนียมการสมัครภายในวันที่กำหนด (วันที่ 15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2558) หากพ้นกำหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ และจะไม่จ่ายคืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

3. แจ้งสถานะการโอนเงินให้ท่านสแกนไฟล์ใบโอนเงินหรือถ่ายภาพใบโอนเงินจากกล้องหรือมือถือ โดยส่งมาที่ stassa@kku.ac.th

4. ผู้สมัครต้องพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบออกมาด้วยตนเอง

5. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  : งานบริการศึกษา คุณทัศวรรณ ศราภัย 043-362046 , 081-5745933 , stassa@kku.ac.th, www.arch.kku.ac.th

  

 ขอสงวนลิขสิทธิ์บทความเรียบเรียงและภาพประกอบ โดยห้ามมิให้ทำซ้ำหรือคัดลอกเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อในสื่อเพื่อการค้าจนกว่าจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมงานเท่านั้น หากต้องการนำไปใช้โปรดติดต่อที่ campus.truelife@gmail.com  

 

ติดตาม campus.truelife.com ได้ที่


อาชีวะอย่าพลาด สอบตรงถาปัด มข.เปิดรับสมัครแล้ว อาชีวะอย่าพลาด สอบตรงถาปัด มข.เปิดรับสมัครแล้ว  
 
Facebook Twitter  

 


COMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ