โครงการ “ครูอาสาสมัครเกื้อฝันเด็ก” รุ่นที่ 3

ปี 2556 - 2557 เครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network) ได้ดำเนิน โครงการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการเครือข่ายองค์กรอาสาสมัครระดับภูมิภาค โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงานเพื่อ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรอาสาสมัครในระดับภูมิภาคของประเทศไทย และ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการอาสาสมัครที่มุ่งเน้นการตอบสนองต่อการพัฒนาสังคม ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวเครือข่ายจิตอาสาจึงดำเนินงานโดยสร้างร่วมมือกับองค์กรที่รับอาสาสมัครในระดับภูมิภาคใน ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเน้นการทำงานร่วมกับ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs),องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา เพื่อดำเนินงานพัฒนาโครงการอาสาสมัคร (VolunteerProgram)และระบบบริหารจัดการอาสาสมัคร (Volunteer Management) ให้เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคโดยอยู่บนพื้นฐานของประเด็นความต้องการทางสังคมของแต่ละพื้นที่ และมุ่งไปสู่การพัฒนางานอาสาสมัครที่มีความยั่งยืน ( Sustainable Volunteering)

โครงการ “ครูอาสาสมัครเกื้อฝันเด็ก” รุ่นที่ 3

กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.volunteerspirit.org 

สอบถามเพิ่มเติม :  เวลาทำการ 10.00 - 17.00 น.
081-7164438     (คุณฉวีวรรณ)  อีเมล์  meow@childsdream.org 
085-0332794     (คุณพันธกานต์)  อีเมล์  phantakarn@volunteerspirit.org

 

COMMENT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ